Xenics亮相2017西部光电展

Xenics亮相2017西部光电展

28/01/201702/02/2017

Xenics亮相西部光电展

2017年1月28号-2月2号  

Xenics将会在此次展会展示最新的近红外产品

更多产品详情近期会发布

我们的展位:

展位号 2237

莫斯康尼中心

霍华德街747号

旧金山

美国

 

 <div class="pane-content">

<div class="view view-id-reference view-display-id-default view-dom-id-4f00c635616fe87892d1846d24343e0a">
<div class="view-content">
<div class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first views-row-last">
<div class="views-field views-field-title">
<h3 class="field-content">多功能红外分析和报告软件</h3>
<div class="views-field views-field-body">
<div class="field-content">
<p>Xeneth用户接口可通用于所有Xenics相机。这使得它便于客户与产品全面运用他们熟悉的任何新的应用程序,覆盖了红外光谱的不同部分适用范围宽。</p>
<p style="margin-top:20px;">一次学习和应用它一遍又一遍。</p>
</div>
</div>
<div class="views-field views-field-field-name">
<div class="field-content">Karl Niedermeyer, President, Spectro Associates, Inc.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
点击这里给我发消息